Tema for denne rapporten er å beskrive friluftslivet i et ca 1000 km2 stort område i midtre deler av Østerdalen, samt hvilke konsekvenser Regionfelt Østlandet vil kunne få for dette friluftslivet. Resultatene viser at undersøkelsesområdet har stor verdi som friluftslivsområde. Separat vurderes de tre delområdene Gråfjellet, Holmsjøen og Gravberget, til å ha mellom middels og stor verdi. Uten avbøting vurderes regionfeltet å gi store negative konsekvenser. Med avbøtingstiltak vil konfliktpotensialet reduseres, og de negative konsekvensene vil trolig bli middels store. De tre delområdene er vanskelig å rangere innbyrdes. En prioritering er avhengig av både verdimessige og faglige vurderinger. For friluftslivet vil trolig Gråfjellet og Gravberget være minst egnet for regionfeltet, og Holmsjøen være noe bedre egnet. Skillet mellom Gråfjellet og Gravberget er i stor grad et spørsmål om å prioritere bruk eller potensialer. Legges dagens bruk til grunn vil Gravberget være minst egnet. Prioriteres potensialer vil Gråfjellet være minst egnet. Vår vurdering er å rangere Holmsjøen som det mest egnede alternativet, fordi konsekvensene her blir mindre dramatiske enn for de to andre alternativene. Gravberget er trolig det minst egnede alternativet, mens Gråfjellet ligger i en mellomposisjon.

Bestill rapport

Hovedrapport for | (rapportnr. 199604)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X