Befolkningens adgang til jakt og fritidsfiske

Bakgrunnen for denne rapporten er Miljøverndepartementets forslag om å opprette en egen post på statsbudsjettet for å bedre befolkningens adgang til jakt og fritidsfiske. Rapporten er todelt. Første del er en gjennomgang av eksisterende kunnskaper om tilgangen på jakt- og fiskemuligheter i Norge, og hvilke forhold som hindrer folk i å utøve disse aktivitetene. Andre… Les mer »

Jaktvaner og synspunkter på forvaltning og tilrettelegging

Undersøkelsen beskriver jaktvaner og bakgrunnskjennetegn ved jegere som jakter småvilt på statsgrunn i Nord-Norge. Videre kartlegges jegernes syn på dagens forvaltning og tilrettelegging av jakta, og deres holdninger til viltstell og jaktreguleringer. Undersøkelsen identifiserte to distinkte jegertyper i fylkene; lirypejegeren som jakter med hund, og støkkjegeren som jakter begge rypeartene. Hvilken av disse kategoriene jegerne… Les mer »

Jakt i våtmarksområder i Akershus og Rogaland – status og utviklingstrekk.

Prosjektet har som målsetting å bedre beslutningsgrunnlaget for vurdering av mulig erstatnings-grunnlag til grunneiere for innføring av forbud mot jakt i våtmarksområder i Akershus og Rogaland ved gjennomføring av verneplan for våtmark. Andejakt som primærjakt er begrenset til de mest attraktive andefuglbiotopen i begge fylkene. Jærområdet skiller seg ut som et svært viktig område for… Les mer »

Friluftsliv i Midt-Østerdalen. En dokumentasjonsrapport fra ni brukerundersøkelser

Tema for denne rapporten er å redegjøre for resultatene fra ni brukerundersøkelser om friluftsliv i et ca 1000 km2 stort område i midtre deler av Østerdalen. Til sammen har 2 342 personer bidratt med opplysninger. Resultatene viser at omkring 40 prosent av lokalbefolknigen benytter det aktuelle området til friluftsliv. I tilegg kommer en betydelig andel… Les mer »

Hovedrapport for

Tema for denne rapporten er å beskrive friluftslivet i et ca 1000 km2 stort område i midtre deler av Østerdalen, samt hvilke konsekvenser Regionfelt Østlandet vil kunne få for dette friluftslivet. Resultatene viser at undersøkelsesområdet har stor verdi som friluftslivsområde. Separat vurderes de tre delområdene Gråfjellet, Holmsjøen og Gravberget, til å ha mellom middels og… Les mer »