Fisket i Trysilvassdraget i Engerdal kommune

Notatet summerer opp ulike brukerundersøkelser og annen kunnskap om fisket i Engerdal kommune. Kjennetegn ved bruken av fiskeressursene, holdninger til forvaltning og beregninger av samlet fangst i Engerdal beskrives og drøftes i forhold til planlegging.

Fritidsfiske etter anadrome laksefisk i saltvann – et forprosjekt

Rapporten summerer opp resultater om deltagelse, innsats og fangst i fritidsfiske etter laks, sjøørret og sjørøye i saltvann i Norge fra ulike typer av brukerundersøkelser. I tillegg er det gjennomført en pilotundersøkelse blant medlemmer i en båtforening i Trondheimsfjorden. Ut fra de eksisterende undersøkelsene er det vanskelig å si noe om fangst av laksefisk fra… Les mer »

Fritidsfisket i nordre Øyeren: Omfang, fordeling og fiskernes holdninger til forvaltning og inngrep.

Rapporten beskriver resultatene fra en kartlegging av fritidsfiske i nordre Øyeren. Det var på forhånd lite kunnskap om fisket i området. Basert på to ulike datainnsamlingsteknikker, hhv. en «roving creel survey» og en postundersøkelse, ble fiskernes områdebruk, redskapsbruk, fangst og holdninger til ulike inngrep og forvaltningen av området kartlagt. Bruken av området til fritidsfiske var… Les mer »

Befolkningens adgang til jakt og fritidsfiske

Bakgrunnen for denne rapporten er Miljøverndepartementets forslag om å opprette en egen post på statsbudsjettet for å bedre befolkningens adgang til jakt og fritidsfiske. Rapporten er todelt. Første del er en gjennomgang av eksisterende kunnskaper om tilgangen på jakt- og fiskemuligheter i Norge, og hvilke forhold som hindrer folk i å utøve disse aktivitetene. Andre… Les mer »

Fritidsfiske i Norge: Endringer 1970 – 1993 og geografiske forskjeller

Rapporten summerer opp befolkningens fritidsvaner med basis i data fra en rekke spørreundersøkelser, og ser spesielt på eventuelle endringer i perioden 1970 – 1993, og lokale og regionale forskjeller i fiskevanene. Det ble avdekket små tidsmessige endringer, men tildels store lokale og regionale forskjeller i folks fiskevaner. By-land, nord-sør og kyst- innlandsdimensjonene innvirket på folks… Les mer »