Rapporten beskriver resultatene fra en kartlegging av fritidsfiske i nordre Øyeren. Det var på forhånd lite kunnskap om fisket i området. Basert på to ulike datainnsamlingsteknikker, hhv. en «roving creel survey» og en postundersøkelse, ble fiskernes områdebruk, redskapsbruk, fangst og holdninger til ulike inngrep og forvaltningen av området kartlagt. Bruken av området til fritidsfiske var omfattende og mangesidig, minimum 5860 besøk i perioden medio april til ultimo juni ble beregnet. Det var mer fiske fra land i tilløpselvene, enn fra båt i deltaområdet Vassdragsregulering og landbruksforurensing ble vurdert som de mest problematiske inngrep i området, mens barn også fokuserte på industriforurensning. I forvaltningen bør en i større grad fokusere på de tettstedsnære områdene langs Nitelva.

Bestill rapport

Fritidsfisket i nordre Øyeren: Omfang, fordeling og fiskernes holdninger til forvaltning og inngrep. | (rapportnr. 199527)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X