HVPU-reformen – en prøvestein for offentlig informasjon

Et informasjonsprosjekt om HVPU-reformen i Hedmark er bakgrunnen for denne rapporten. Prosjektet kom i gang før nyttår 1989 og pågikk i et år. Både organisering og arbeidsmåte har prosjektet stor interesse som eksperiment i offentlig informasjonsarbeid. Modellen og erfaringer fra prosjektet burde ha nytteverdi utover HVPU-reformen. Dette gjelder både for offentlig informasjon generelt og mer… Les mer »

Fritidsfisket i nordre Øyeren: Omfang, fordeling og fiskernes holdninger til forvaltning og inngrep.

Rapporten beskriver resultatene fra en kartlegging av fritidsfiske i nordre Øyeren. Det var på forhånd lite kunnskap om fisket i området. Basert på to ulike datainnsamlingsteknikker, hhv. en «roving creel survey» og en postundersøkelse, ble fiskernes områdebruk, redskapsbruk, fangst og holdninger til ulike inngrep og forvaltningen av området kartlagt. Bruken av området til fritidsfiske var… Les mer »

OL-94 og forskningen

Den femte og siste OL-workshop ble avholdt i Lillehammer (Nansenskolen) den 17. og 18. november 1994. Igjen besto forsamlingen av forskere som utifra svært forskjellige innfallsvinkler er opptatt av ulike aspekter ved det som foregikk på Lillehammer i februar 1994. Alle innleggene, bortsett fra ett, som ble presentert på workshopen er inkludert i denne rapporten…. Les mer »

Jaktvaner og synspunkter på forvaltning og tilrettelegging

Undersøkelsen beskriver jaktvaner og bakgrunnskjennetegn ved jegere som jakter småvilt på statsgrunn i Nord-Norge. Videre kartlegges jegernes syn på dagens forvaltning og tilrettelegging av jakta, og deres holdninger til viltstell og jaktreguleringer. Undersøkelsen identifiserte to distinkte jegertyper i fylkene; lirypejegeren som jakter med hund, og støkkjegeren som jakter begge rypeartene. Hvilken av disse kategoriene jegerne… Les mer »

Global idé – lokal næring. En studie av reiselivets forhold til bærekraftig utvikling.

Rapporten har to siktemål. Det ene er å drøfte teoretisk forholdet mellom bærekraftig utvikling og bærekraftig reiseliv. Det andre er å kartlegge situasjonen i norske overnattingsbedrifter med hensyn til holdninger, handlinger og de rammebetingelser de å forholde seg til. I dette inngår også en fyldig gjennomgang av forutsetninger og virkemidler for et bærekraftig reiseliv. Rapporten… Les mer »

Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen

Notatet kartlegger unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen. Det ble gjennomført spørreundersøkelser blant 10. klassinger, elever på Bygg- og anleggsteknikk og bedrifter innen bygg- og anleggsnæringen. Elevene har besvart spørsmål om holdninger til studier og framtidig arbeid innen bygg- og anleggsbransjen. Bedriftene har besvart spørsmål om rekrutteringsbehov, tilgang på… Les mer »