Rapporten omhandler evaluering av et pilotprosjekt som er gjennomført blant seks trygdekontor i Vesterålen. Dette er ett av tre pilotprosjekt som er satt i verk for å prøve ut ulike metoder for erfaringsbasert læring i trygdeetaten. Trygdekontorene i Vesterålen har prøvd ut metodene nettverksmøte/fagmøte, hospitering og utveksling av problemstillinger pr e-post. Evalueringsrapporten er en gjennomgang og dokumentasjon av hva som har skjedd i prosjektet og hvilke resultater det har gitt. Evalueringen viser at deltakerne har hatt stort utbytte av deltakelsen i nettverksmøtene og hospiteringen, noe mindre i forhold til metoden utveksling av problemstillinger pr e-post. Videre viser evalueringen at prosjektet har vært preget av mangel på forankring og styringsansvar. Dette kan ha påvirket prosjektets muligheter til å få rutiner, kompetanse og erfaringer implementert i det enkelte trygdekontor slik som forutsatt.

Bestill rapport

Erfaringsbasert læring i trygdeetaten. Evaluering av pilotprosjektet ”Erfaringslæring – Vesterålen”. | (rapportnr. 200307)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X