Erfaringsbasert læring i trygdeetaten – evaluering av forsøk.

Rapporten omhandler evaluering av forsøksarbeid med metoder for erfaringsbasert læring i trygdeetaten. Forsøkene er gjort ved trygdeetaten i Buskerud og de er et ledd i trygdeetatens arbeid med kompetanseutvikling. Metodene som er prøvd ut er kollegaveiledning og bruk av refleksjonsskjema. Målet med forsøksprosjektet har vært å vinne erfaring med disse metodene og å bidra til… Les mer »

Erfaringsbasert læring i trygdeetaten. Evaluering av pilotprosjektet ”Erfaringslæring – Vesterålen”.

Rapporten omhandler evaluering av et pilotprosjekt som er gjennomført blant seks trygdekontor i Vesterålen. Dette er ett av tre pilotprosjekt som er satt i verk for å prøve ut ulike metoder for erfaringsbasert læring i trygdeetaten. Trygdekontorene i Vesterålen har prøvd ut metodene nettverksmøte/fagmøte, hospitering og utveksling av problemstillinger pr e-post. Evalueringsrapporten er en gjennomgang… Les mer »