Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og Østlandsforskning (ØF) fikk våren 2010 i oppdrag å gjennomføre en følgeforskning av entreprenørskap i utdanningen (EiU) i perioden 2010-14. Arbeidet er organisert i fem delprosjekter, og denne rapporten er resultatet av delprosjekt 2A: ”Statusbeskrivelse for grunnopplæringen 2010”. Formålet med delprosjektet og denne rapporten er å beskrive utbredelsen av ulike former for entreprenørskapsopplæring i grunnskolen og videregående opplæring. Vi kartlegger i alt åtte tilbud i grunnskolen og seks tilbud i videregående opplæring.Det er hentet inn tre typer data i dette prosjektet. For det første har vi gjennomgått fagtilbudet til alle videregående skoler for å kartlegge utbredelsen av programfaget ”Entreprenørskap og bedriftsutvikling”. For det andre har vi systematisert data om utbredelsen av entreprenørskapstilbud fra de eksterne tilbyderne Ungt Entreprenørskap, FIRST Scandinavia og Norges forskningsråd. For det tredje gjorde vi en spørreundersøkelse blant mer enn 700 skoleledere som inkluderte spørsmål om utbredelsen av entreprenørskapstilbud i skolens egen regi.

Bestill rapport

Entreprenørskap i grunnopplæringen. Status 2010 | (rapportnr. 201105)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X