Hvordan skal kommuner få flere flyktninger i arbeid etter de har fullført introduksjonsprogrammet? Hva er de kritiske faktorer og hva skal til for å få det til? Er veiledningen flyktningene får god nok? Østlandsforskning starter i høst prosjektet ‘Arbeidsretting og differensiering av introduksjonsprogrammet’. Oppdragsgiver er Kommunesektorens Organisasjon (KS).

Introduksjonsprogram

Kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby et introduksjonsprogram, som skal gi innvandrer grunnleggende ferdigheter i norsk språk og samfunnsliv og forberede dem på utdanning eller arbeid. Målet er at minst 55 prosent av deltakerne skal direkte ut i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram. Noen kommuner klarer dette bra, mens andre sliter med å få flyktninger videre i jobb eller utdanning.

Oppdragsgiver KS ønsker å få mer kunnskap om innholdet og kvaliteten på veiledningen som flyktningene får i introduksjonsprogrammet. Målet med prosjektet er å foreslå konkrete grep som kommunene kan ta for å øke andelen flyktninger som får seg jobb.

-Prosjektet skal undersøke hvordan innholdet og kvaliteten i veiledningen har innvirkning på årsakene til de store forskjellene mellom kommuner, forteller prosjektleder Trude Hella Eide. -Til slutt skal vi komme med gode tips for å lykkes.

Flere prosjekter

Østlandsforskning har flere pågående prosjekter innenfor samme tema:

‘Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet – barrierer, drivere og mulighetsrom’. handler om betydningen av tverrgående organisatorisk samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet. Prosjektet finansieres av NAVs program for forskningsprosjekter på arbeids- og velferdsområdet.

Et annet NAV-finansiert prosjekt er ‘Rekruttering og inkludering av innvandrere med fluktbakgrunn – et dypdykk i arbeidsgiverperspektivet». Her ser forskerne på hva som skal til for at arbeidsgivere rekruttere og tilrettelegger for flere flyktninger i arbeid.

 ‘Modeller for samskapning med flyktninger som ressurser’ (MIMRES) undersøker betydningen av «samskaping» og helhetlig integreringsarbeid i små kommuner, slik at innvandrere kan bli en ressurs for norske kommuner med synkende befolkningstall.

-Ved å bygge videre på den kunnskapen vi har fra disse studiene kan vi sette KS-prosjektets fokus på veiledning i introduksjonsprogrammet inn i en større ramme. Det gir gode muligheter for å utvikle mer helhetlig kunnskap om kommunenes integreringsarbeid, konkluderer Eide.