Hvordan kan innvandrere bli en ressurs for norske småkommuner med synkende befolkningstall? Hvordan kan flyktninger bli bedre involvert i sin egen integrering i samfunnet og i arbeidslivet?
Østlandsforskning og Høgskolen i innlandet (INN) setter nå i gang prosjektet ‘Brukerinvolvering i integreringsprosesser. Modeller for samskapning med flyktninger som ressurser’ (MIMRES). Hovedmålet er å utarbeide en modell eller arbeidsmetode som kan forbedre samarbeidet mellom aktørene og dermed forbedre integreringen av flyktninger i mindre kommuner.

Prosjektet blir finansiert med NAVs forskningsmidler og er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), NAV Oppland, Østlandsforskning og INN, der professor Rolf Rønning er prosjektleder.

Integreringsinnsats

MIMRES bygger på en nylig avsluttet kartlegging av tre kommuners integreringsinnsats, gjennomført av Østlandsforskning. Her er det lokale integreringsarbeidet i Nordre Land, Sel og Vågå dokumentert. Disse tre kommuner er også casene i MIMRES-prosjektet. Basert på kartleggingen skal det settes i gang innovasjonsprosesser i kommunene, som så skal munne ut i nye modeller for samarbeid om arbeid og integrering. Dette skal gjøre NAV bedre i stand til å møte behov og ønsker både hos flyktninger, som skal ut i jobb, og arbeidsgivere, som har behov for arbeidskraft. Målet er at flyktningene på den måten ønsker å bli boende og blir viktige ressurser i småkommuner.

Prosjekter

Østlandsforskning har med dette prosjektet ytterligere styrket kompetansen på mangfolds- og integreringsfeltet. I det pågående prosjektet ‘Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet – barrierer, drivere og mulighetsrom’ står et tettere samarbeid mellom kommuner, næringsliv og frivillig sektor sentralt. I prosjektet ‘Rekruttering og inkludering av innvandrere med fluktbakgrunn – et dypdykk i arbeidsgiverperspektivet‘ forsøker forskerne å finne ut hva som motiverer arbeidsgivere til å rekruttere og tilrettelegge for arbeidsinkludering av flyktninger.
MIMRES har en ramme på 1,7 millioner kroner og avsluttes i desember 2018.