Dette notatet gir en utførlig beskrivelse og dokumentasjon av tre kommuners lokale integreringsarbeid i forbindelse med introduksjonsprogrammet slik det fremstår gjennom plandokumenter og sentrale aktørers beskrivelser av sitt arbeid i kommunal tjenesteyting. Notatet ønsker å besvare følgende hovedspørsmål: Hvordan jobber kommunene med integreringen av flyktninger i oppstart, underveis og i overgangen fra introduksjonsprogrammet til ordinært arbeid, utdanning og hverdagsliv? Dokumentasjonen baserer seg på dokumentstudier, semi-strukturerte kvalitative intervjuer med NAV, flyktningetjenesten og læringssenter/voksenopplæring i kommunen og detaljerte møtereferat i kommunene Nordre Land, Sel og Vågå. Notatet avdekker utfordringer og identifiserer uutnyttede muligheter for kommunenes integreringsarbeid

Bestill rapport

Tre kommuners integreringsinnsats. Dokumentasjon av det kommunale integreringsarbeidet i forbindelse med introduksjonsprogrammet i Nordre Land, Vågå og Sel kommune | (rapportnr. 201705)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 110,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X