Dette notatet gir en utførlig beskrivelse og dokumentasjon av tre kommuners lokale integreringsarbeid i forbindelse med introduksjonsprogrammet slik det fremstår gjennom plandokumenter og sentrale aktørers beskrivelser av sitt arbeid i kommunal tjenesteyting. Notatet ønsker å besvare følgende hovedspørsmål: Hvordan jobber kommunene med integreringen av flyktninger i oppstart, underveis og i overgangen fra introduksjonsprogrammet til ordinært arbeid, utdanning og hverdagsliv? Dokumentasjonen baserer seg på dokumentstudier, semi-strukturerte kvalitative intervjuer med NAV, flyktningetjenesten og læringssenter/voksenopplæring i kommunen og detaljerte møtereferat i kommunene Nordre Land, Sel og Vågå. Notatet avdekker utfordringer og identifiserer uutnyttede muligheter for kommunenes integreringsarbeid

Bestill rapport

Tre kommuners integreringsinnsats. Dokumentasjon av det kommunale integreringsarbeidet i forbindelse med introduksjonsprogrammet i Nordre Land, Vågå og Sel kommune | (rapportnr. 201705)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 110,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X