Hva skal til for at arbeidsgivere rekruttere flyktninger?

Hva skal til for at arbeidsgivere rekrutterer flyktninger?

Østlandsforskning er en av fem forskningsinstitutter som i år får forskningsmidler fra NAV sitt FoU-program.

Østlandsforskning er prosjekteier og skal i dette prosjektet samarbeide med Høgskolen i Lillehammer, KS, Virke, NAV Oppland og NAV Hedmark. Prosjektet har fått tittelen «Rekruttering og inkludering av innvandrere med fluktbakgrunn – et dypdykk i arbeidsgiverperspektivet».

I prosjektet forsøkes det å finne svar på følgende spørsmål: Hva motiverer arbeidsgivere til å rekruttere og tilrettelegge for arbeidsinkludering av innvandrere med fluktbakgrunn? Hva hindrer arbeidsgivere? Hvordan få til gode samarbeidsmodeller mellom NAV og arbeidsgivere når det gjelder tilrettelegging for arbeidsinkludering?

I tillegg til å bidra med økt kunnskap om arbeidsgivernes perspektiv på problemstillingen, skal forskerne også komme med konkrete forslag. Hva skal til av virkemidler for å styrke arbeidsgiveres evne og vilje til å rekruttere og tilrettelegging for inkludering av flyktninger?

Det skal gjennomføres intervjuer med arbeidsgivere i både offentlig og privat sektor. I tillegg skal forskergruppen følgeforske et integreringsprosjekt i regi av hovedorganisasjon Virke. Her tilbyr NorgesGruppen, Hennes og Mauritz, Accenture og Sats/Elixia arbeidspraksis for flyktninger.

Det nye prosjektet bygger videre på et annet NAV-finansiert prosjekt Østlandsforskning jobber med, ‘Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet – barrierer, drivere og mulighetsrom’. Her står et tettere samarbeid mellom kommuner, næringsliv og frivillig sektor for å få flyktninger i arbeid, sentralt.

Prosjektet med arbeidsgiverperspektivet skal gå over et år.