Hvordan kan økt institusjonelt samarbeid få flere flyktninger i arbeid? Hvor ligger utfordringene og mulighetene for Hamar, Ringsaker, Lillehammer og Gjøvik? Østlandsforskning setter nå i gang prosjektet ‘Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet – barrierer, drivere og mulighetsrom’, som skal gi økt kunnskap om arbeidslivstilknytting blant innvandrere og språklige minoriteter.

Prosjektet blir finansiert med FARVE-midler, NAVs program for forskningsprosjekter på arbeids- og velferdsområdet.  Østlandsforskning er ett av åtte forskningsmiljøer som er tildelt midler, mens det var hele 76 søknader som kom inn til FARVE-sekretariatet ved søknadsfristens utløp.

I ti år har alle kommuner som bosetter flyktninger hatt plikt til å tilby et introduksjonsprogram, som skal gi innvandrer grunnleggende ferdigheter i norsk språk og samfunnsliv og forberede dem på utdanning eller arbeid. Målet er at minst 55 prosent av deltakere skal direkte ut i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram.

I Hedmark og Oppland får mange færre flyktninger jobb etter at de har fullført programmet (42 og 38 prosent). – I dette forskningsprosjektet skal vi undersøke mulighetene for å få flere deltakere ut i arbeid, gjennom et tettere samarbeid mellom kommuner, næringsliv og frivillig sektor, sier prosjektleder Trude Hella Eide.

Lokalavisa GDs omtale av prosjektet, 14.4.2015

Lokalavisa GDs omtale av FARVE prosjektet, 14.4.2015

Prosjektet er et samarbeid mellom NAV Hedmark, NAV Oppland, Fylkesmannen i Oppland, NHO Innlandet, IMDI indre øst, i tillegg til fire NAV-kontorer og voksenopplæringssentre i kommunene Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker og Hamar.

Forskerteamet skal først kartlegge hvordan samarbeidet om introduksjonsprogrammet er organisert og fungerer i de fire Mjøsbyen og se på mulighetene for nye samarbeidspartnere og – mønstre. De involverte aktører deltar på utviklingsverksteder for å utarbeide nye modeller for samarbeid basert på analysene. I prosjektets siste fase skal modellene prøves ut og bli evaluert.

Prosjektet har en ramme på 2 millioner kroner og avsluttes i desember 2017.