Andelen innvandrere som er i jobb eller utdanning etter fullført introduksjonsprogrammet har sunket de siste årene. Nå jobbes det med å snu trenden.

I Teatersalen i Brumunddal summes det mens representanter fra kommuner, NAV, frivillige og næringsliv mingler. Rundt 50 personer er til stedet på utviklingsverkstedet der oppgaven er å lære av andre kommuner og bedriftsrepresentanter om tiltak de har for å få innvandrere ut på arbeidsmarkedet.

verksted trude3

Næringslivet, frivillige, NAV-ansatte, og kommunene rundt Mjøsa diskuterer mulige tiltak for å få flere innvandrere i arbeid.

Gjøvik vil høre mer fra Lillehammer om Lillehammer Helsehus, der flyktninger jobber og følger norskundervisning samtidig. Hamar er interessert i Ringsakers måte å gjøre det på. Gjøvik Frivilligsentral forteller om alternativ norskundervisning seks pensjonerte lærere har arrangert i kommunen siden 2013.

Hvilke tiltak kunne de tenke seg å ta med seg hjem og implementere i sin egen kommune? Hva er mulighetsrommet for nye samarbeidsformer, spør forsker Trude Hella Eide flere ganger i løpet av idedugnaden.

FARVE

Workshoppen er en del av et forskningsprosjekt finansiert med FARVE-midler, NAVs program for forskningsprosjekter på arbeids- og velferdsområdet. Prosjektet heter ‘Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet – barrierer, drivere og mulighetsrom’, og skal gi økt kunnskap om arbeidslivstilknytting blant innvandrere og språklige minoriteter.

Østlandsforskning, NAV Hedmark, NAV Oppland, Fylkesmannen i Oppland, NHO Innlandet, IMDI indre øst, i tillegg til fire NAV-kontorer og voksenopplæringssentre i kommunene Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker og Hamar samarbeider i dette store regionale prosjekt.

-Vi er avhengige av godt samarbeid med det private næringsliv og en offensiv frivillig sektor, sier Roy Carstens fra NAV Ringsaker. –Både for språk, samfunnskompetanse og yrkeskompetanse.  Han er en av foredragsholderne som giverksted trude2r gjestene litt faglig input før de skal kaste seg ut i en runde med ide-jobbing. NAVs bedriftsundersøkelse 2016 viser at regionen mangler fagfolk, men at etterspørsel etter ufaglærte stadig faller.

Introduksjonsprogram

Bakgrunnen for hele prosjektet er at kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby et introduksjonsprogram, som skal gi innvandrere grunnleggende ferdigheter i norsk språk og samfunnsliv og forberede dem på utdanning eller arbeid. Målet er at minst 55 prosent av deltakerne skal direkte ut i arbeid eller utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram. I Hedmark og Oppland er andelen på det laveste.

Hvorfor det er slik, er det foreløpig ikke noe svar på. Men i prosjektet undersøkes det om et tettere samarbeid mellom kommuner, næringsliv og frivillig sektor kan gi bedre resultater.

Prosjektets første fase er ferdig. Rapporten, som kan lastes ned her, er en kartlegging av hvordan de fire kommuner organiserer tjenestene og samarbeidet nå. –Vi kan ikke si hvilken modell er perfekt, men vi kan se på styrkene og svakhetene, sier forsker Maria Røhnebæk.

Funn fra idedugnaden i Brumunddal tas videre til fase 2. Her skal hver av de fire kommunene prøve ut nye samarbeidsformer, som forskerne skal følgeforske. Prosjektet skal være ferdig høsten 2017.

verksted trude4