Forholdet mellom bonden og nærstående i form av ektefeller eller samboer er avgjørende for læring og for videreutvikling av gårdsbruk. Dette skriver forsker Bjørnar Sæther i notatet Hvordan lærer bønder i Oppland. Rapport fra et forprosjektku nysjerrig landbruk. -Kona betyr mye, selv om hun ikke er ekspert, sier en av de 25 produsentene Sæther har intervjuet. Det viser seg at aksept fra de nærstående er en forutsetning for læring. Dessuten er utvikling uten enighet vanskelig.

Sæther har på oppdrag fra Oppland Fylkeskommune undersøkt hvor bønder i Oppland henter sin kunnskap fra. Prosjektet er del av et arbeid med å utvikle en kompetansestrategi for jordbruket i Oppland og rapporten danner et grunnlag for planlegging og gjennomføring av kompetansetiltak.

Forskeren kommer med en rekke anbefalinger, som for eksempel videreutvikling av kurs- og voksenagronomtilbudet, bidra til å spre informasjon om kurs, en nettbasert kunnskapsportal og samarbeid om anvendt forskning.

På Landbrukshelg Innlandet presenterte Sæther i vinter flere funn fra studien.

Prosjektet inngår som en del av Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket, RULL2, som ledes av Oppland fylkeskommune, enhet for regional utvikling. Tine, Nortura, Norsk landbruksrådgivning, Oppland bondelag og Oppland bonde- og småbrukerlag støtter prosjektet.