Basert på intervjuer med bønder i Oppland og med støtte i litteraturen peker notatet på fem læringsarenaer. Relasjoner med nærstående er avgjørende for aksept for utviklingsarbeid og det foregår læring der kone/mann/partner begge er faglig involvert i gårdsdrifta. Naboer og bygda kan potensielt bety mye for læring, men det er store variasjoner i hvor aktivt bønder bruker nærmiljøet som en læringsarena. Rådgiverne til NLR, Tine og Nortura utgjør en bærebjelke for kompetansetilbudet i landbruket, men tilbudet kunne vært brukt mer aktivt. Fagtidsskrift er en viktig kilde til å spre både forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Den femte læringsarenaen er gjennomføring av større utbyggingsprosjekter som overgang til løsdrift og melkerobot, der nettverk av kunder og leverandører i samspill med melkeprodusent utgjør en tidsavgrenset læringsarena.

Bestill rapport

Hvordan lærer bønder i Oppland. Rapport fra et forprosjekt | (rapportnr. 201502)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X