Skogbaserte næringer i Hedmark og Oppland – struktur, utvikling og utfordringer

Rapporten gir en beskrivelse av de skogbaserte næringene i Hedmark og Oppland, deres betydning for verdiskapning, deres næringsmessige og regionale struktur og historiske utviklingstrekk. Beskrivelsen er i hovedsak basert på tilgjengelig statistikk fra Statisk Sentralbyrå m.fl. Videre gir rapporten en oppsummerende drøfting av enkelte eksisterende og framtidige utfordringer for det skogbaserte produksjonssystemet i Hedmark og… Les mer »

Skogbaserte næringers regionale struktur, betydning og utvikling

Denne rapporten gir en nærmere kartlegging og analyse av skogbaserte næringers betydning og utvikling i ulike deler av landet, spesielt i Distrikts-Norge, basert på kommunfordelt avvirknings- og industristatistikk. Som bakgrunn gis det innlednigsvis en oversikt over de lange linjer i skognæringenes nasjonale utvikling og betydning, basert på nasjonalregnskapsstatistikk. Rapporten avsluttes med en oppsummering og drøfting… Les mer »

Oppdyrking av Haslemoen. Lokal og regional økonomi

Vurderingen av samfunnsøkonomiske konsekvenser er avgrenset til en enkel vurdering av mulige effekter for sysselsetting, verdiskaping og ringvirkninger. Oppdyrking av 6 000 dekar er et stort lokalt tiltak, men kan likevel ikke forventes å ha nasjonale effekter av vesentlig betydning. «Samfunnsøkonomiske konsekvenser» må derfor tolkes som lokal- og regionaløkonomiske virkninger av tiltaket. Vi er av… Les mer »

Treklynga i Glåmdal – 5 år etter – En reanalyse av skog- og trenæring-en i Glåmdalsregionen

En klyngeanalyse fra 2003 pekte på en rekke utfordringer for treindust-rien i Glåmdalsregionen både når det gjelder svak utvikling i verdiska-ping og sysselsetting, manglende nyetableringer, lite innovasjon, FoU og kompetanseutvikling og når det gjaldt relasjoner og samhandling mellom aktørene. De siste fem åra har det vært flere utviklingsprosjek-ter som har tatt tak i disse utfordringene,… Les mer »

Skogeiernes beslutningsatferd

Behovet for ny innsikt i de avveininger ulike typer kombinasjonsbrukere foretar, og hvilke faktorer som bestemmer aktivitetsnivået i skogbruket og tilpasninger i skogsdriften, har vært utgangspunktet for et to-årig forskningsprosjekt som her oppsummeres gjennom et sammendrag av ulike delstudier. Med hensyn til aktivitetsnivået i skogbruket er det bedre at skogeiere henter hoveddelen av sin husholdningsinntekt… Les mer »

Rammebetingelser for skogbaserte næringer i Norden

Skog- og trenæringen har gjennom et lengre strategiarbeid satt opp konkrete mål for de skogbaserte verdikjedene. Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om det eksisterer rammebetingelser som er til hinder for en effektiv måloppnåelse, eller på den andre siden stimulerer til dette. Dette notatet drøfter momenter for en metodisk og teoretisk tilnærming til diskusjoner om… Les mer »