Denne rapporten gir en nærmere kartlegging og analyse av skogbaserte næringers betydning og utvikling i ulike deler av landet, spesielt i Distrikts-Norge, basert på kommunfordelt avvirknings- og industristatistikk. Som bakgrunn gis det innlednigsvis en oversikt over de lange linjer i skognæringenes nasjonale utvikling og betydning, basert på nasjonalregnskapsstatistikk. Rapporten avsluttes med en oppsummering og drøfting av noen sentrale utviklingstrekk og utfordringer fremover, både i samspillet mellom næringsmessig og regional omstrukturering generelt og for skogbaserte næringer spesielt. Hovedvekt er lagt på forhold som kan medføre regional omstrukturering av norsk skogbasert virksomhet.

Rapporten i pdf-format:

Rapport 20/1998 Del 1 kapittel 1-5

Rapport 20/1998_Del-2_kap_6-8

Rapport 20/1998-Del-3_vedlegg

Bestill rapport

Skogbaserte næringers regionale struktur, betydning og utvikling | (rapportnr. 199820)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 170,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X