En klyngeanalyse fra 2003 pekte på en rekke utfordringer for treindust-rien i Glåmdalsregionen både når det gjelder svak utvikling i verdiska-ping og sysselsetting, manglende nyetableringer, lite innovasjon, FoU og kompetanseutvikling og når det gjaldt relasjoner og samhandling mellom aktørene. De siste fem åra har det vært flere utviklingsprosjek-ter som har tatt tak i disse utfordringene, både innenfor Trepiloten, Trefylket og Lokal styringsgruppe Solør, herunder kompetanse- og rekrutteringstiltakene under fellesbetegnelsen Solørskolen. Reanaly-sens konklusjon er at næringsmiljøet viser en positiv utvikling og framstår som mer utviklingsorientert enn i forrige undersøkelse. Syssel-settingsreduksjonen blant de store bedriftene er bremset opp og de små og mellomstore har hatt vekst, nye bedrifter er kommet til, det har vært betydelig investeringer og det er satset mye på prosessinnovasjo-ner, kompetanseutvikling, rekruttering og relasjonsbygging. Reanalysen viser også at det har skjedd en læringsprosess også i treindustriens omgivelser (FoU og virkemiddelapparat) knyttet til å forstå innovasjon i denne type næringsliv.

Bestill rapport

Treklynga i Glåmdal – 5 år etter – En reanalyse av skog- og trenæring-en i Glåmdalsregionen | (rapportnr. 200816)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X