Til himmels med Gardermoen? – En analyse av nærings- og bosettingsmessige effekter og muligheter for Hamar- og Glåmdalsregionen av relokaliseringen av hovedflyplassen til Gardermoen

I denne rapporten analyseres effektene og muligheter for næringsutvikling og bosetting i Hamar- og Glåmdalsregionen som følge av relokalisering av hovedflyplassen til Gardermoen. Effekt- og mulighetsanalysen bygger på relativt omfattende statistikkanalyser av sentrale utviklingstrekk inen næringsliv/sysselsetting, pendling, arbeidsledighet, bosetting, byggeaktivitet og boligpriser i Hamar- og Glåmdalsregionen, på beskrivelser av hva som har skjedd, skjer og… Les mer »

Treklynga i Glåmdal – 5 år etter – En reanalyse av skog- og trenæring-en i Glåmdalsregionen

En klyngeanalyse fra 2003 pekte på en rekke utfordringer for treindust-rien i Glåmdalsregionen både når det gjelder svak utvikling i verdiska-ping og sysselsetting, manglende nyetableringer, lite innovasjon, FoU og kompetanseutvikling og når det gjaldt relasjoner og samhandling mellom aktørene. De siste fem åra har det vært flere utviklingsprosjek-ter som har tatt tak i disse utfordringene,… Les mer »