I denne rapporten analyseres effektene og muligheter for næringsutvikling og bosetting i Hamar- og Glåmdalsregionen som følge av relokalisering av hovedflyplassen til Gardermoen. Effekt- og mulighetsanalysen bygger på relativt omfattende statistikkanalyser av sentrale utviklingstrekk inen næringsliv/sysselsetting, pendling, arbeidsledighet, bosetting, byggeaktivitet og boligpriser i Hamar- og Glåmdalsregionen, på beskrivelser av hva som har skjedd, skjer og forventes å skje rundt Gardermoen, på generell teori og empiri rundt flyplassnærhet som lokaliseringsfaktor og på intervju/samtaler med over 40 representanter for bedrifter og offentlige etater, både fra Hamar- og Glåmdalsområdet.

Bestill rapport

Til himmels med Gardermoen? – En analyse av nærings- og bosettingsmessige effekter og muligheter for Hamar- og Glåmdalsregionen av relokaliseringen av hovedflyplassen til Gardermoen | (rapportnr. 200109)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 200,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X