Treklynga i Glåmdal – 5 år etter – En reanalyse av skog- og trenæring-en i Glåmdalsregionen

En klyngeanalyse fra 2003 pekte på en rekke utfordringer for treindust-rien i Glåmdalsregionen både når det gjelder svak utvikling i verdiska-ping og sysselsetting, manglende nyetableringer, lite innovasjon, FoU og kompetanseutvikling og når det gjaldt relasjoner og samhandling mellom aktørene. De siste fem åra har det vært flere utviklingsprosjek-ter som har tatt tak i disse utfordringene,… Les mer »