Regionforstørring på Østlandet. Pendlingsbasert tilflytting og bosettingsbasert næringsutvikling

Østlandet er preget av meget sterk befolkningsvekst, i hvert fall i sentrale områder. Notatet drøfter mulighetene for at denne veksten i større grad kan spres rundt på Østlandet. Vi ser her nærmere på lange linjer i befolkningsveksten på Østlandet og på hva som kan forventes av befolkningsutvikling i ulike deler av Østlandet iht. SSBs befolkningsfremskrivninger…. Les mer »

Norske byregioner – Utvikling i, og samspill mellom, byene og deres omland.

Dette notatet er todelt. I første del presenteres noen definisjoner og geografiske inndelinger som er relevante, det er gjort en kategorisering av norske økonomiske regioner etter senterstørrelse og vi har sett på sammenhengen mellom vekst i arbeidsplasser og innbyggere siste 10 år i hhv. senterkommuner og omlandskommuner innenfor de økonomiske regionene. Deretter drøftes noen mulige… Les mer »

Mjøsbyperspektivet. Potensialet for utvikling og behovet for økt kunnskap om drivkrefter

Notatet rapporterer fra et skisseprosjekt der hovedvekt er lagt på Mjøsbyregionens evne til å utvikle egen vekstkraft. Notatet ser på pendling og annen interaksjon mellom Mjøsbyregionen og hovedstadsområdet og internt innen regione og drøfter spørsmål som: Hvordan har pendlingen utviklet seg? Hva har infrastrukturen betydd for dette? Hva vil den kunne bety for fremtidig utvikling?… Les mer »

Regional utvikling og trender i Hordaland i et Florida-perspektiv

Som en del av kunnskapsgrunnlaget for Regional planstrategi for Hordaland fylke 2012-2016 er det i denne rapporten gjennomført analyser med formål å få fram sammenhenger i den regionale utviklingen, samt trender som er viktig for framtidig regional utvikling. Richard Floridas teorier om ”the Creative Class” er brukt som teoretisk basis for å analysere og drøfte… Les mer »

Regional uvikling og infrastruktur i Innlandet og Østfold

Formålet med prosjektet har vært å få en oversikt over utviklingen på regionalt nivå i Hedmark, Oppland og Østfold mht. befolknings-, arbeidsplass-, pendlings- og flytteutvikling. Et viktig spørsmål i er i hvilken grad investeringer i transportinfrastruktur bidrar til å fremme regionaløkonomisk utvikling. Regionforstørring er en prosess som består i at tidligere separate arbeidsmarkedsregioner knyttes sammen… Les mer »