Dette notatet er todelt. I første del presenteres noen definisjoner og geografiske inndelinger som er relevante, det er gjort en kategorisering av norske økonomiske regioner etter senterstørrelse og vi har sett på sammenhengen mellom vekst i arbeidsplasser og innbyggere siste 10 år i hhv. senterkommuner og omlandskommuner innenfor de økonomiske regionene. Deretter drøftes noen mulige årsaker til ulike utviklingsforløp i senter- og omlandskommuner med bakgrunn i erfaringer fra våre analyser av småbyregioner i Hedmark og Oppland. Dette gjelder både geografiske og strukturelle faktorer som vanskelig kan påvirkes og mer atferdsmessige forhold som eventuelt kan tas opp i ulike byregionprosjekter. I del to av notatet presenteres et konkret opplegg for helhetlig samfunnsanalyse av byregioner basert på de erfaringer Østlandsforskning har fra analyser av Elverums, Hamars og Gjøviks rolle som regionsenter og det analyseopplegg vi har utarbeidet i samarbeid med Lillehammerregionen i forbindelse med fase 1 av Byregionprogrammet

Bestill rapport

Norske byregioner – Utvikling i, og samspill mellom, byene og deres omland. | (rapportnr. 201405)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  X