Norske byregioner – Utvikling i, og samspill mellom, byene og deres omland.

Dette notatet er todelt. I første del presenteres noen definisjoner og geografiske inndelinger som er relevante, det er gjort en kategorisering av norske økonomiske regioner etter senterstørrelse og vi har sett på sammenhengen mellom vekst i arbeidsplasser og innbyggere siste 10 år i hhv. senterkommuner og omlandskommuner innenfor de økonomiske regionene. Deretter drøftes noen mulige… Les mer »