Krepsen i Harasjøen: Vurdering av vannkvalitet og beskatning

Rapporten beskriver overvåkingen av krepsefangsten og -bestanden i Harasøen i perioden 1995-1998, samt vannkvaliteten i 1998. Salget av krepsekort har økt fra 52 i 1995 til 100 i 1998. Samlet krepsefangst har økt fra 303 til 663 kg, noe som tilsvarer en avkastning på 1,6 og 3,5 kg pr. hektar. Prøvefisket tyder på at krepsebestanden… Les mer »

Miljøovervaking langs Rv 55. Årsrapport 1997

Rapporten summerer og diskuterer data frå dei tre rasteplassane Oscarshaug, Mefjellet og Liasanden langs riksveg 55 sommaren 1997. Der det er grunnlag for det, drøftar vi resultat frå 1996 og 1997 i samanheng. Mefjellet og Liasanden vart fyrst ferdig utbygde på ettersommaren, like før registreringsarbeidet vart gjort. Sjølve grunnlaget for overvakinga ligg primært i å… Les mer »

Overvåking av krepsefangst og -bestand i Harasjøen, Stange kommune, Hedmark

Notatet beskriver et enkelt opplegg for å overvåke krepsefangst og krepsebestand i Harasjøen, Stange kommune. Opplegget baserer seg på fangstoppgaver fra krepsefiskerne (retur av krepsekort) og prøvefiske med teiner før og etter krepsesesongen. Det ble solgt 52 krepsekort i 1995 og 68 i 1996. Total krepsefangst i 1995 og 1996 lå på henholdsvis 303 og… Les mer »

Reiselivsprosjektets Overvakingsprogram. Registreringar langs Sognefjellsvegen, 1996.

Notatet summerer og diskuterer data som er samla inn ved dei tre rasteplassane Oscarshaug, Mefjellet og Liasanden langs riksveg 55. Dei to siste var ikkje ferdig utbygd då registreringarbeidet vart gjort. Vi har delt rapporten i to – ein samfunnsfagleg del (ØF) og ein naturfagleg del (NINA) – men både i felt og under rapporteringa… Les mer »

Krepseundersøkelser i 1995 – overvåking og tiltak i regi av Krepseutvalget

Notatet beskriver status for krepsesituasjonen per januar 1996 samt arbeidet med å reetablere krepsebestanden i pestrammede vassdrag. Videre beskrives omfanget av dispensasjoner for krepsefiske i 1995. Det gis en oversikt over prøvefiskeresultater fra krepselokaliteter i pestnære områder, samt en oversikt over forekomster av parasitten Psorospermium i en rekke norske krepselokaliteter.