Rapporten beskriver overvåkingen av krepsefangsten og -bestanden i Harasøen i perioden 1995-1998, samt vannkvaliteten i 1998. Salget av krepsekort har økt fra 52 i 1995 til 100 i 1998. Samlet krepsefangst har økt fra 303 til 663 kg, noe som tilsvarer en avkastning på 1,6 og 3,5 kg pr. hektar. Prøvefisket tyder på at krepsebestanden fint tåler så høy beskatning, og Harasjøen må betraktes som en svært god og viktig krepselokalitet. Vannanalysene, sammen med krepsebestandens tilstand, viser at Harasjøen ikke er negativt påvirket av forsuring, og det er ingen grunn til å kalke innsjøen. Vi anbefaler at det fortsatt stimuleres til salg av krepsekort, at overvåkingsopplegget opprettholdes, at fangstsesongen og ikke kortsalget reduseres dersom det viser seg at beskatningen kan være for høy, og at det etableres en enkel, årlig overvåking av vannkvaliteten.

Bestill rapport

Krepsen i Harasjøen: Vurdering av vannkvalitet og beskatning | (rapportnr. 199901)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X