Krepsen i Harasjøen: Vurdering av vannkvalitet og beskatning

Rapporten beskriver overvåkingen av krepsefangsten og -bestanden i Harasøen i perioden 1995-1998, samt vannkvaliteten i 1998. Salget av krepsekort har økt fra 52 i 1995 til 100 i 1998. Samlet krepsefangst har økt fra 303 til 663 kg, noe som tilsvarer en avkastning på 1,6 og 3,5 kg pr. hektar. Prøvefisket tyder på at krepsebestanden… Les mer »

Kreps i kalkede vann: Re-etablering og utvikling av eksisterende bestander. Årsrapport 1996.

Prosjektet omfatter lokalitetene Rokosjøen (Løten kommune), Bæreia og Digeren (Kongsvinger kommune), Søndre Øyungen (Eidskog kommune) og Dølisjøen (Sør-Odal kommune), alle i Hedmark. Alle sjøene er påvirket av forsuring, og hensynet til krepsen er hovedårsaken til kalkingen. Prosjektets hovedmål er å undersøke effekten av å kalke krepselokaliteter når det gjelder: 1) å re-etablere utdødde eller sterkt… Les mer »

Overvåking av krepsefangst og -bestand i Harasjøen, Stange kommune, Hedmark

Notatet beskriver et enkelt opplegg for å overvåke krepsefangst og krepsebestand i Harasjøen, Stange kommune. Opplegget baserer seg på fangstoppgaver fra krepsefiskerne (retur av krepsekort) og prøvefiske med teiner før og etter krepsesesongen. Det ble solgt 52 krepsekort i 1995 og 68 i 1996. Total krepsefangst i 1995 og 1996 lå på henholdsvis 303 og… Les mer »

Sikrings- og forbedringstiltak i Smalelva, med spesiell vekt på re-etablering av kreps. Årsrapport 1996.

Smalelva-prosjektet er et samarbeid mellom Spydeberg kommune, fylkesmannen i Østfold, Norges Vassdrags- og Energiverk (NVE) og Østlandsforskning. Målsettingen med prosjektet er i vid forstand å bidra til å skape et levende og stabilt vassdrag med bedre forhold for planter og dyr. Mer konkret vil prosjektet undersøke muligheten for å re-etablere eller forsterke krepsebestanden i den… Les mer »

Kreps i kalkelde vann: Re-etablering og utvikling av eksisterende bestander – årsrapport 1995.

Prosjektet omfatter lokalitetene Rokosjøen (Løten kommune), Bæreia og Digeren (Kongsvinger kommune), Søndre Øyungen (Eidskog kommune) og Dølisjøen (Sør-Odal kommune), alle i Hedmark. Alle sjøene er påvirket av forsuring, og hensynet til krepsen er hovedårsaken til kalkingen. Prosjektets hovedmål er å undersøke effekten av å kalke krepselokaliteter når det gjelder: 1) å re-etablere utdødde eller sterkt… Les mer »

Krepsens utbredelse i Norge

Notatet presenterer et nytt, oppdatert utbredelseskart for krepsen i Norge, basert på kommunevis inndeling. Til sammen finnes kreps i 365 lokaliteter fordelt på 74 kommuner og 10 fylker. Hovedutbredelsesområdet er Østlandet. De viktigste faktorer som begrenser utbredelsen er temperatur, kalkinnhold i vannet og forekomst av ål. Krepsebestandene er totalt sett redusert med ca. 75% de… Les mer »