Smalelva-prosjektet er et samarbeid mellom Spydeberg kommune, fylkesmannen i Østfold, Norges Vassdrags- og Energiverk (NVE) og Østlandsforskning. Målsettingen med prosjektet er i vid forstand å bidra til å skape et levende og stabilt vassdrag med bedre forhold for planter og dyr. Mer konkret vil prosjektet undersøke muligheten for å re-etablere eller forsterke krepsebestanden i den nedre, kanaliserte delen av Smalelva. Begrensende faktor(er) for utbredelse og mengde av kreps i elva vil belyses, og det vil gjøres forsøk med ulike fysiske tiltak (biotopforbedringstiltak) for å bedre situasjonen. Dette notatet beskriver undersøkelser og tiltak gjennomført i løpet av 1996 – vinter 1997 og skisserer videre arbeid i 1997 – vinter 1998.

Bestill rapport

Sikrings- og forbedringstiltak i Smalelva, med spesiell vekt på re-etablering av kreps. Årsrapport 1996. | (rapportnr. 199705)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X