Avlslaget for Norsk Rødt Fe – nye tjenester, organisasjonsformer og framtidsutsikter

Fire problemstillinger tas opp i rapporten: 1) Medlemsdemokrati – medlemsfølelse. Følelse av innflytelse over NFRs beslutninger og graden av informasjon om NFRs aktivitet og policy. 2) NFRs tjenester – avklaring av hva bonden synes er en rimelig pris for tjenestene. Interesse for utvidelse av NFRs nåværende tilbud. 3) Bondens «go-ku». Hvilke egenskaper ved kua ønsker… Les mer »

Behovsplanlegging uten kommunale forpliktelser? En analyse av virksomhetsplanene fra kommunene i Hedmark.

Rapporten beskriver og analyserer hvordan kommunene i Hedmark har arbeidet med planlegging omkring «HVPU-reformen», med særlig fokus på de kommunale utgiftene til planlagte tiltak. Datagrunnlaget er virksomhetsplanene som kommunene har utarbeidet, samt telefonintervjuer med den person i hver kommune som har hatt hovedansvaret for den praktiske planleggingen.

Avvikling av HVPU: En studie av planprosessen i en liten kommune.

Rapporten beskriver hvordan en liten kommune har arbeidet med å lage tiltaks- og virksomhetsplaner. Innholdet i planprosessen vurderes av ulike aktører. Økonomiske konsekvenser av tiltak og tjenester gjennomgås nærmere.

Arrangementsøkonomi i OL-regionen, lokaløkonomiske ringvirkninger av utvalgte arrangementer

Rapporten drøfter arrangementsøkonomi i OL-regionen. Utgangspunktet for drøftingen er en empirisk kartlegging av inntekter og utgifter til 17 arrangementer i regionen. I tillegg drøftes de lokaløkonomiske ringvirkningene ulike typer arrangementer skaper. Hovedvekten her er lagt på å identifisere hvilke typer arrangementer som genererer lokaløkonomiske ringvirkninger, hvilket omfang de har og hva slags type aktører de… Les mer »