Kultur for samarbeid

I denne rapporten presenterer vi det arbeidet som er gjort i prosjektet Kultur for samarbeid. Kultur for samarbeid er et utviklingsprosjekt initiert av videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune. Østlandsforskning har i samarbeid med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet, hatt ansvaret for å følge og dokumentere utviklingsprosjektet i perioden april 2015 til… Les mer »

Skole- og barnehagestruktur i Lillehammer kommune

Østlandsforskning har på oppdrag fra Lillehammer kommune skrevet dette notatet som et grunnlagsnotat for deres arbeid med strategier og strukturer når det gjelder barnehage og skole. Bestillingen har vært å fokusere på samfunnsmessige forhold, herunder bosetting, oppvekstmiljø og barnehagens og skolens plass i lokalsamfunnet. Notatet inneholder en litteraturgjennomgang av betydningen av barnehage og skole i… Les mer »

Lokalbefolkningens forhold til turisme: Studier fra 4 norske steder.

Etter en teoretisk gjennomgang av forskning omkring lokalbefolkningens forhold til turisme gir rapporten en analyse av forholdene på fire steder i Norge (Røros, Henningsvær, Ulvik og Vågå). I avslutningskapitlet gis det en oppsummering av resutatene og disse blir diskutert i forhold til utviklingsarbeid i reiselivssektoren.

Stedet og katastrofen. En analyse av prosess og lokale erfaringer fra flom til nytt landskap på Tretten

Flommen i Mjøsregionen og i Glommavassdraget i 1995 kom brått og gjorde store skader i flere kommuner. På tettstedet Tretten i Øyer kommune i Oppland gikk elva Moksa over sine bredder på vei ned fra fjellet og ut i Lågen. Denne rapporten forsøker på bakgrunn av samtaler og intervjuer med aktører som på ulike måter… Les mer »

Rovviltkonflikten. Lokalsamfunn mot storsamfunn og periferi mot sentrum

Notatet drøfter konflikten mellom rovviltvern og sauehold i hhv. et sentrum-periferi-perspektiv og storsamfunn-lokalsamfunn-perspektiv. Notatet konkluderer med at det eksisterer en konfliktsituasjon mellom en forvaltningsstrategi basert på klassisk naturvernideologi og en forvaltningsstrategi basert på ressursbasert småskala næringsdrift. Konflikten mellom forvaltningsstrategiene er ideologisk betinget, og dreier seg om henholdsvis klassisk naturvern med vekt på “naturens orden” på… Les mer »