Østlandsforskning har på oppdrag fra Lillehammer kommune skrevet dette notatet som et grunnlagsnotat for deres arbeid med strategier og strukturer når det gjelder barnehage og skole. Bestillingen har vært å fokusere på samfunnsmessige forhold, herunder bosetting, oppvekstmiljø og barnehagens og skolens plass i lokalsamfunnet. Notatet inneholder en litteraturgjennomgang av betydningen av barnehage og skole i nærmiljø og lokalsamfunn, og mulige konsekvenser ved strukturendringer. Videre vises det til befolkningsutviklingen for Lillehammer kommune og barnehagebarn- og elevutvikling for hver grunn- og skolekrets.

Bestill rapport

Skole- og barnehagestruktur i Lillehammer kommune | (rapportnr. 201506)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 150,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X