Østlandsforskning har på oppdrag fra Lillehammer kommune skrevet dette notatet som et grunnlagsnotat for deres arbeid med strategier og strukturer når det gjelder barnehage og skole. Bestillingen har vært å fokusere på samfunnsmessige forhold, herunder bosetting, oppvekstmiljø og barnehagens og skolens plass i lokalsamfunnet. Notatet inneholder en litteraturgjennomgang av betydningen av barnehage og skole i nærmiljø og lokalsamfunn, og mulige konsekvenser ved strukturendringer. Videre vises det til befolkningsutviklingen for Lillehammer kommune og barnehagebarn- og elevutvikling for hver grunn- og skolekrets.

Bestill rapport

Skole- og barnehagestruktur i Lillehammer kommune | (rapportnr. 201506)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X