Notatet drøfter konflikten mellom rovviltvern og sauehold i hhv. et sentrum-periferi-perspektiv og storsamfunn-lokalsamfunn-perspektiv. Notatet konkluderer med at det eksisterer en konfliktsituasjon mellom en forvaltningsstrategi basert på klassisk naturvernideologi og en forvaltningsstrategi basert på ressursbasert småskala næringsdrift. Konflikten mellom forvaltningsstrategiene er ideologisk betinget, og dreier seg om henholdsvis klassisk naturvern med vekt på “naturens orden” på den ene siden, og en ideologi basert på ideen om “den levende landsbygda” på den annen. . Både verneinteresser med utgangspunkt i klassisk naturvern – samt internasjonale forpliktelser – og den distriktspolitiske argumentasjonen med utgangspunkt i levende landsbygd og småskaladrift, kan betraktes som natur-og miljøvennlige. Vurdert ut fra dette må konflikten mellom rovdyr og sau betraktes som en verdikonflikt der to kulturer står mot hverandre. Dette er et dårlig utgangspunkt med tanke på konfliktløsning.

Bestill rapport

Rovviltkonflikten. Lokalsamfunn mot storsamfunn og periferi mot sentrum | (rapportnr. 199908)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: Enges,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X