Partiene og lokaldemokratiet. Tre foredrag

Notatet består av tre frittstående foredrag. De formidler hovedfunn fra Øfs undersøkelse om aktivitet og partilagenes plass i lokalpolitikken, og knytter disse funnene til annen forskning om lokalpolitikk og kommunalt demokrati. Foredragene har en populærvitenskapelig form.

Politisk organisering i Elverum kommune. Erfaringer og justeringer.

Det er gjennomført en kartlegging av erfaringer blant politikerkorpset og administrasjonen med den politiske organiseringen i Elverum kommune inneværende kommunestyreperiode. Videre er det foreslått justeringer i eksisterende struktur og mandat for kommunestyrekomiteene.

Menn og kvinner i lokalpolitiske lederposisjoner

Dette notatet gir et bilde av kjønnsfordelingen for ”lokalpolitiske lederposisjoner” i 2006 og 2008. I begrepet lokalpolitiske lederposisjoner inkluderer vi ordfører, varaordfører, partienes gruppeledere, ledere av overordnede utvalg, samt ledere av syv spesifikt utvalgte komiteer/råd. Notatet er i all hovedsak empirisk orientert. De data som benyttes er hentet inn via to nettbaserte spørreundersøkelser blant rådmennene…. Les mer »