Kommunereformen 3K i Nord – Østerdal, Alvdal, Tynset og Tolga

I dette notatet utredes, drøftes og oppsummeres 3K alternativet med utgangspunkt i ekspertutvalgets kriterier. 3K består av kommunene Alvdal, Tynset og Tolga. Utredningen er et tilleggsoppdrag til kommunereformutredningen i Nord-Østerdal – ØF rapport 03/2016.

Kommunereform. Kommuner i Nord-Østerdal. Rendalen, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Os

Rapporten belyser kommunereform for kommunene i Nord-Østerdal med bakgrunn i ekspertutvalgets kriterier. Beslutningsgrunnlaget bygger på tilgjengelig statistikk, kommunens egenvurderinger, en spørreundersøkelse og intervjuer med nøkkelpersoner. I tillegg til konsekvensene ved dagens struktur, belyses økt interkommunalt samarbeid og en storkommune i Nord-Østerdal. Vedlegg til rapporten kan lastes ned her.

Sammenslåing/økt interkommunalt samarbeid i Nord-Fron og Sør-Fron

I denne rapporten blir enkelte forhold knyttet til et utvidet interkommunalt samarbeid og en sammenslåing av Sør-Fron og Nord-Fron kommuner kartlagt og drøftet. Hensikten har ikke vært å konkludere med hvilket av de to alternativene som er best, men å drøfte fordeler og ulemper ved de to alternativene på viktige områder som regional utvikling, kommuneøkonomisk,… Les mer »

Kriterier for kommuneinndeling.

Utgangspunktet for denne utredningen er Christiansen-utvalgets innstilling ,NOU 1992:15 ”Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring”. I utredningen gjennomgås og vurderes de kriteriene og prinsippene for kommuneinndeling som Christiansenutvalget la til grunn i sin utredning i 1992. Er disse kriteriene relevante og nødvendige i dag? Er det behov for andre kriterier når kommuneinndeling skal… Les mer »

Kommunestruktur i Hedmark

Denne utredningen er en del av prosjektet ”Framtidens kommunestruktur – kommuner med ansvar for egen utvikling” som er initiert av Kommunenes Sentralforbund i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet. Østlandsforskning har utredet fordeler og ulemper ved å endre kommunegrensene i Hedmark, med utgangspunkt i konkrete inndelingsalternativer. Vi har sett på konsekvensene av å slå sammen de… Les mer »