Etablering av et nettverk for IT-samhandling – Rapport fra et forprosjekt

I perioden august 1997 til september 1998 har det vært gjennomført et forprosjekt, ”Nettverk for it-Samhandling”, med formål å bidra til næringsutvikling i regionen samt å bidra til strategisk IT-utvikling i kommunesektoren nasjonalt. Dette notatet beskriver prosjektets gjennomføring og resultater. De viktigste resultatene er at selskapet Senter for IT-samhandling (SitS) er etablert og har fått… Les mer »

År 2000-beredskapen i kommunesektoren

Notatet beskriver resultatene fra en nasjonal kartlegging av status i kommunesektoren når det gjelder beredskapen fram mot år 2000, og de dataproblemer som kan oppstå i forbindelse med skifte av årstall. Det ble gjennomført en spørreskjemaundersøkelse i juni-august 1998, samt en nærmere analyse av de kommuner og fylkeskommuner som ikke besvarte skjemaet. Hovedresultatene viser at… Les mer »

Med informasjonsteknologi til landbruket på Jevnaker

Rapporten fremstiller arbeidet med å få i gang forsøk med ny informasjonsteknologi for landbruket i tilknytning til Televerkets Jevnakerprosjekt. Den tar opp problemer knyttet til vurdering av nye medier i landbruksrådgivningen og viser modeller for organisering og samordning som kan bidra til at landbruket kan nyttiggjøre seg den nye informasjonsteknologien

Informasjonsteknologi og regional utvikling. Muligheter og barrierer.

Rapporten er en sammenfatning av resultater fra flere prosjekter innen feltet informasjonsteknologi/telematikk og regional utvikling. Tema for rapporten er spørsmålet om informasjonsteknologi generelt og telematikk spesielt, kan bidra til regional utvikling ved å styrke eksisterende og/eller etablere ny virksomhet i distriktene.