Fritidsboligene i Sjusjøenområdet. Om eiere og bruk

En undersøkelse om fritidsboliger og deres eiere i Sjusjøenområdet. Det rapporteres om kjennetegn ved eierne, selve fritidsboligene og bruken av disse.

Second Homes i Norge – bidrag til en nordisk utredning

Rapporten er en delutredning som skal inngå i en nordisk utredning om ’second homes’. Dette har lagt føringer både på innhold og rapporteringsmønster. Oppdraget er spesifisert i en relativt konkret spørsmålsliste, som tar sikte på å kartlegge og belyse norske forhold. Innholdet er på mange måter en statusoppdatering over både eksisterende statistikk, andre studier og… Les mer »

Fra hyttefolk til sekundærbosatte. Et forprosjekt

Rapporten tar for seg forskjellige fasetter ved fri¬tids¬boliger. Hovedte¬maet dreier seg om muligheter for å trekke på sekundær¬bosatte i for¬bindelse med næringsutvikling. I for¬pro¬sjek¬tet har vi lagt vekt på å kartlegge utgangspunktet for en slik til¬nær¬ming. Næringsvirksomhet og eiendomsutvikling i forbindelse med fritids¬bo¬liger har tradisjonelt vært fokusert omkring hvordan en kan få fritids¬hus¬eiere og -brukere… Les mer »

Fritidshus i innlandet: Bruk og lokaløkonomiske effekter

Rapporten presenterer resultater fra det treårige prosjektet ”Utmarksbasert næringsutvikling: Lokaløkonomiske muligheter og begrensninger av privat­eide fri­tids­hus” finansiert av Norges forskningsråd. Det presenteres resultater fra en omfattende spørreskjemaun­der­søkelse av et utvalg av fritidshuseiere i Rendalen, Gausdal og Nord-Aurdal kommuner. Spørsmålene fokuserte på den samlede bruken av fritidshusene og forbruk som kan knyttes til bruk og eie… Les mer »