Rapporten tar for seg forskjellige fasetter ved fri¬tids¬boliger. Hovedte¬maet dreier seg om muligheter for å trekke på sekundær¬bosatte i for¬bindelse med næringsutvikling. I for¬pro¬sjek¬tet har vi lagt vekt på å kartlegge utgangspunktet for en slik til¬nær¬ming. Næringsvirksomhet og eiendomsutvikling i forbindelse med fritids¬bo¬liger har tradisjonelt vært fokusert omkring hvordan en kan få fritids¬hus¬eiere og -brukere til å bruke mer penger i bygda. Innenfor detalj¬han¬de¬len generelt kreves som regel stor omsetning pr. års¬verk, dvs. at det må tilføres mange kjøpere utenfra med store innkjøp, skal bransjen kunne bidra med verdiskaping og ny sysselsetting av betydning. Vi har drøftet enkelte forutsetninger som kan danne utgangspunktet for å vurdere mulig¬hetene for evt. andre måter for næringsutvikling (enn detalj¬handel) i forbin¬delse med at sekundærbosatte kan antas å ha a) et annet (mer for¬plik¬tende) forhold til bygda enn vanlige turister, og b) ressurser i form av profesjonelle (fag og finans) nettverk og kapital. Forprosjektrapporten er bygget opp av fem deler. De er ikke helt uav¬hengige av hverandre, men tar likevel opp forholdsvis forskjellige fasetter og sider ved temaet fritidsboliger og næringsutvikling, og fungerer mer uavhengige av hverandre enn kapitler vanligvis gjør.

Bestill rapport

Fra hyttefolk til sekundærbosatte. Et forprosjekt | (rapportnr. 200504)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 150,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X