Second Homes i Norge – bidrag til en nordisk utredning

Rapporten er en delutredning som skal inngå i en nordisk utredning om ’second homes’. Dette har lagt føringer både på innhold og rapporteringsmønster. Oppdraget er spesifisert i en relativt konkret spørsmålsliste, som tar sikte på å kartlegge og belyse norske forhold. Innholdet er på mange måter en statusoppdatering over både eksisterende statistikk, andre studier og… Les mer »

Fritidsboliger i Oppland – bestand, utvikling og bruk

Rapporten foreligger som en powerpointpresentasjon (pptx-fil). Den behandler fritidsboliger: Antall og vekst de siste 40 åra for Norge og Oppland (omfang, lokalisering, størrelse), Fjellfylkene og Oppland: Tilbud og etterspørsel siste 10 år (antall, tilvekst,pris) Standardutvikling iOppland (størrelse, innlagt vann, lokalisering og utbyggingsmønster) Bruk av fritidsboliger (standard og bruk, sesongstrukturer, eiers bosted og trafikkonsekvenser) Trendframskriving av… Les mer »

Plan- og bygningsloven som rammeverk for arbeidet medå realisere en miljøvennlig feltutbygging av fritidsboligerved Lemonsjøen i Våga kommune. En evaluering.

Denne rapporten er en evaluering av reguleringsplanprosessen knyttet til utbygging av et hyttefelt i et fjellområde ved Lemonsjøen i Vågå kommune. Det var enighet mellom Statskog som utbygger og kommunen om at hyttefeltet skulle få en særlig framhevet miljøvennlig utbyggingsprofil. Denne evalueringen ser på i hvilken grad en planprosess etter plan- og bygningslovens normale ”kjøreregler”… Les mer »

Fra hyttefolk til sekundærbosatte. Et forprosjekt

Rapporten tar for seg forskjellige fasetter ved fri¬tids¬boliger. Hovedte¬maet dreier seg om muligheter for å trekke på sekundær¬bosatte i for¬bindelse med næringsutvikling. I for¬pro¬sjek¬tet har vi lagt vekt på å kartlegge utgangspunktet for en slik til¬nær¬ming. Næringsvirksomhet og eiendomsutvikling i forbindelse med fritids¬bo¬liger har tradisjonelt vært fokusert omkring hvordan en kan få fritids¬hus¬eiere og -brukere… Les mer »

Sjusjøen – nåtid og framtid. En utredning

Utredningen presenterer en analyse av Sjusjøen sin situasjon og posisjon som et sentrum i Ringsakerfjellet. De tema som behandles er Tilrettelegging; infrastruktur, trafikk, arealdisponering. Utvikling; hvor, hvordan og for hvem? Tiltak, disponering og tilbud som støtter opp under ønsket utvikling og gir relevante innspill til kommuneplanprosessen. Analysen munner ut i en konkret drøfting av prinsipper… Les mer »

Fritidsboliger i Vestmarka – mulige konsekvenser

Vestmarka er et område på 625 km2 mellom Solør og Odalen i Hedmark, og berører ni kommuner. Området ble i 1986 forslått vernet med bakgrunn i det store og forholdsvis uberørte barskogsystemet. I 1992 ble forslaget frafalt, men området skal fortsatt forvaltes uten andre tekniske inngrep enn det som skogdriften medfører. I planprosessen for området… Les mer »