Antall fritidsboliger over tid i Rondaneregionen.

Målet med rapporten er å dokumentere hovedtrekk i utviklingen av antall fritidsboliger i Rondane. Det er 17816 fritidsboliger i plan-området i Rondane. Flest fritidsboliger i Ringsaker (5787) og færrest i Elverum (7). Det er flest fritidsboligene på vestsiden av Rondane. De største konsentrasjonene i Rondane er Mysuster/ Rondablikkområdet, Venabygdsfjellet og Nordseter/Sjusjøen. Konsentrasjoner finnes på østsida,… Les mer »

Fritidsboliger og fritidseiendommer i omland til Oslo, Trondheim og Tromsø

Notatet er en analyse og presentasjon av data om fritidsboliger og fritids-eiendommer fra GAB-registeret med hjelp av kartfestede data og GIS-analyseverktøy. Det er gitt korte kommentarer og noen korte drøftinger på enkelte tema. I hovedsak behandler notatet situasjon og utvikling i om-land til Oslo, Trondheim og Tromsø – definert som en sirkel med radius 200… Les mer »

Trafikk på E6 generert av reiselivet og fritidsboliger i Gudbrandsdalen, Ringsaker og Trysil

Det er gjennomført estimater for hvor stor trafikk reiselivsbedriftene og de private fritidsboligene genererer på E6 gjennom Oppland og Hedmark. Estimatene er gjort med utgagnspunkt i gjestedøgnstall, antall fritidsboli-ger og antall besøk, samt forutsetninger om oppholdslengde, antall personer pr. bil mv. Resultatene er presentert i tabeller og kart, med kortfattede kommentarer.

Antall fritidsboliger i Rondaneregionen – en oppdatering til og med 2009

Notatet presenterer oppdatert kunnskap om antall fritidsboliger i Rondaneregionen til og med 2009. Det er 18981 fritidsboliger til sammen i planområdet og villreinens leveområde i Rondane. Flest fritidsboliger i Ringsaker (5997), Ringebu (2856) og Øyer (1949). Disse kommunene hadde størst vekst på 2000-tallet. Det er færrest fritidsboliger i Elverum (6). De største konsentrasjonene er Mysuster/… Les mer »