Hvordan kan adgang til fritidsboliger øke raskere enn ved å kun bygge nye fritidsboliger?

Rapporten handler om tilgang til dagens og morgendagens fritidsboliger i Vestfold og Telemark. Rapporten inneholder analyse av tilgang til fritidsbolig I Vestfold og Telemark. Videre drøftes muligheter og virkemidler som kan øke bruk av eksisterende fritidsboliger, isolert sett så vel som i perspektivet effektiv bruk av arealer. Bruk av eie- og/eller leiemodeller for fritidsboliger inngår i… Les mer »

Verdiskaping og attraksjonskraft Norefjell – Reinsjøfjell

Denne utredning belyser konsekvenser av videre utvikling av reiselivsnæring og fritidsboligbygging relatert til attraksjonskraft og verdiskaping. Utredningen inngår i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med regional plan for Norefjell og Reinsjøfjell. Formålet med den regionale planen er å komme frem til en langsiktig og helhetlig strategi for bruk av fjellområdene, som inkluderer de fem kommunene Krødsherad, Sigdal,… Les mer »

Intro – Evaluering av Intro-fond for kulturnæringen i Tromsø

Denne rapporten er et resultat av følgeforskning og evaluering av Intro – fond for kulturnæringen som ble etablert i Tromsø i 2010. Rapporten tar for seg bakgrunnen for Introsatsingen, en analyse av resultater og effekter, organisering og strategier samt hvordan Intro er dekket av media. Rapporten peker både på hva Intro har gjort riktig og… Les mer »

Arbeidslivets kulturseilas (AKS) – Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen

Rapporten omhandler en evaluering av «Arbeidslivets kulturseilas» (AKS), et pilotprosjekt for kunst- og kulturarrangementer på arbeidsplassen i regi av Vestfold fylkeskommune. Virksomheter abonnerer på fire arrangementer pr. år, og fra starten i 2006 til 2012 har ca 30 virksomheter vært omfattet av AKS i kortere eller lengre perioder. AKS har 4 mål: i) bidra til… Les mer »

Elverums befolkning og attraktivitet

De 30 siste åra har Elverums befolkning vokst prosentvis sterkere enn både landet, nabokommunene og de øvrige Innlandsbyene. Selv om Elverum gjennomgående har hatt fødselsoverskudd i denne perioden, er det den sterke netto tilflyttingen som står for befolkningsveksten. Elverum hadde sterkere vekst i antall arbeidsplasser enn landet i perioden 2000-2007. I privat sektor var veksten… Les mer »