Verdiskaping og attraksjonskraft Norefjell – Reinsjøfjell

Denne utredning belyser konsekvenser av videre utvikling av reiselivsnæring og fritidsboligbygging relatert til attraksjonskraft og verdiskaping. Utredningen inngår i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med regional plan for Norefjell og Reinsjøfjell. Formålet med den regionale planen er å komme frem til en langsiktig og helhetlig strategi for bruk av fjellområdene, som inkluderer de fem kommunene Krødsherad, Sigdal,… Les mer »

Intro – Evaluering av Intro-fond for kulturnæringen i Tromsø

Denne rapporten er et resultat av følgeforskning og evaluering av Intro – fond for kulturnæringen som ble etablert i Tromsø i 2010. Rapporten tar for seg bakgrunnen for Introsatsingen, en analyse av resultater og effekter, organisering og strategier samt hvordan Intro er dekket av media. Rapporten peker både på hva Intro har gjort riktig og… Les mer »

Arbeidslivets kulturseilas (AKS) – Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen

Rapporten omhandler en evaluering av «Arbeidslivets kulturseilas» (AKS), et pilotprosjekt for kunst- og kulturarrangementer på arbeidsplassen i regi av Vestfold fylkeskommune. Virksomheter abonnerer på fire arrangementer pr. år, og fra starten i 2006 til 2012 har ca 30 virksomheter vært omfattet av AKS i kortere eller lengre perioder. AKS har 4 mål: i) bidra til… Les mer »

Elverums befolkning og attraktivitet

De 30 siste åra har Elverums befolkning vokst prosentvis sterkere enn både landet, nabokommunene og de øvrige Innlandsbyene. Selv om Elverum gjennomgående har hatt fødselsoverskudd i denne perioden, er det den sterke netto tilflyttingen som står for befolkningsveksten. Elverum hadde sterkere vekst i antall arbeidsplasser enn landet i perioden 2000-2007. I privat sektor var veksten… Les mer »

Befolkning, næringsliv og attraktivitet i Hamar

Dette er første av to rapporter som skal gi et faglig underlag for Hamar kommunes evaluering av gjeldende Strategisk Næringsplan (2002-03) og for utarbeiding av forslag til hovedmål for kommunens næringspolitikk som ledd i revisjon av kommuneplanen 2009-2020. Prosjektet skal samtidig tjene som underlag for en regional vurdering av vekststrategien som Hamar kommune vil få… Les mer »

Attraktive tettsteder i distriktene? Analyse med tre eksempler fra Hedmark.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Miljøverndepartementet i forbindelse med “Program for utvikling av miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktene”. Rapporten drøfter distriktstettsteders attraktivitet for ungdom og unge hushold belyst med eksempler fra tettsteder i Hedmark. Sentrale funn er at attraktiviteten henger sammen med forhold som “trygghet”, relevant arbeid og tilgjengelighet til andre steder som… Les mer »