I notatet studeres utviklingen i skogbaserte næringers aktivitetsnivå og leveransestrukturer siden 1970 ved hjelp av nasjonaleregnskaps-/kryssløpsdata fra Statistisk Sentralbyrå. Med skogbaserte næringer menes i denne sammenheng ulike næringer under næringsområdene 12 Skogbruk og 33 Produksjon av trevarer samt under næringshovedgruppe 341 Treforedling iht. SSBs standard for næringsgruppering (1983-versjon).

Bestill rapport

Skogbaserte næringer – Utvikling i aktivitetsnivå og leveransestrukturer siden 1970 | (rapportnr. 199506)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X