Skogbaserte næringer – Hovedtrekk i utviklingen i aktivitetsnivå og leveransestrukturer siden 1970.

Notatet er en kortversjon av et større notat (ØF-notat nr. 06/95) hvor utviklingen i skogbaserte næringers aktivitetsnivå og leveransestrukturen siden 1970 studeres ved hjelp av nasjonalregnskaps-/kryssløpsdata fra Statistisk Sentralbyrå. Med skogbaserte næringer menes i denne sammenheng ulike næringer under næringsområdene 12 Skogbruk og 33 Produksjon av trevarer samt under næringshovedgruppe 341 Treforedling iht. SSBs standard… Les mer »

Skogbaserte næringer – Utvikling i aktivitetsnivå og leveransestrukturer siden 1970

I notatet studeres utviklingen i skogbaserte næringers aktivitetsnivå og leveransestrukturer siden 1970 ved hjelp av nasjonaleregnskaps-/kryssløpsdata fra Statistisk Sentralbyrå. Med skogbaserte næringer menes i denne sammenheng ulike næringer under næringsområdene 12 Skogbruk og 33 Produksjon av trevarer samt under næringshovedgruppe 341 Treforedling iht. SSBs standard for næringsgruppering (1983-versjon).

Bioenergi i treforedlingsindustrien.

Treforedlingsindustrien er en stor forbruker av trevirke som genererer, og selv energiutnytter, betydelige mengder brennbare bioprodukter. Denne utredningen gir en statusbeskrivelse vedrørende tilgang, energiutnytting, annen anvendelse samt depoering av næringens bi-/avfallsprodukter. Videre gis en drøfting av potensialer og kritiske faktorer knyttet til økt energiutnytting av bi-/avfallsproduktene. Det er lagt vekt på å få fram forskjeller… Les mer »