Skogbaserte næringer – Hovedtrekk i utviklingen i aktivitetsnivå og leveransestrukturer siden 1970.

Notatet er en kortversjon av et større notat (ØF-notat nr. 06/95) hvor utviklingen i skogbaserte næringers aktivitetsnivå og leveransestrukturen siden 1970 studeres ved hjelp av nasjonalregnskaps-/kryssløpsdata fra Statistisk Sentralbyrå. Med skogbaserte næringer menes i denne sammenheng ulike næringer under næringsområdene 12 Skogbruk og 33 Produksjon av trevarer samt under næringshovedgruppe 341 Treforedling iht. SSBs standard… Les mer »

Skogbaserte næringer – Utvikling i aktivitetsnivå og leveransestrukturer siden 1970

I notatet studeres utviklingen i skogbaserte næringers aktivitetsnivå og leveransestrukturer siden 1970 ved hjelp av nasjonaleregnskaps-/kryssløpsdata fra Statistisk Sentralbyrå. Med skogbaserte næringer menes i denne sammenheng ulike næringer under næringsområdene 12 Skogbruk og 33 Produksjon av trevarer samt under næringshovedgruppe 341 Treforedling iht. SSBs standard for næringsgruppering (1983-versjon).