Skogbaserte næringer – Utvikling i aktivitetsnivå og leveransestrukturer siden 1970

I notatet studeres utviklingen i skogbaserte næringers aktivitetsnivå og leveransestrukturer siden 1970 ved hjelp av nasjonaleregnskaps-/kryssløpsdata fra Statistisk Sentralbyrå. Med skogbaserte næringer menes i denne sammenheng ulike næringer under næringsområdene 12 Skogbruk og 33 Produksjon av trevarer samt under næringshovedgruppe 341 Treforedling iht. SSBs standard for næringsgruppering (1983-versjon).

Skogbaserte næringer i Hedmark og Oppland – struktur, utvikling og utfordringer

Rapporten gir en beskrivelse av de skogbaserte næringene i Hedmark og Oppland, deres betydning for verdiskapning, deres næringsmessige og regionale struktur og historiske utviklingstrekk. Beskrivelsen er i hovedsak basert på tilgjengelig statistikk fra Statisk Sentralbyrå m.fl. Videre gir rapporten en oppsummerende drøfting av enkelte eksisterende og framtidige utfordringer for det skogbaserte produksjonssystemet i Hedmark og… Les mer »

Kompetanse for innovasjon? Evaluering av prosjektet ”Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter”

Prosjektet SMB Innovasjon startet i siste halvdel av 2001 som et treårig prosjekt knyttet til Regionrådet for Fjellregionen. Prosjektets formål er å styrke innovasjonsevnen i små og mellomstore bedrifter i Fjellregionen samt kommunene Stor-Elvdal og Engerdal. Prosjektet består av tre delprosjekter. Evalueringen konkluderer med at alle delprosjektene fungerer hensiktsmessig for de bedriftene de betjener. Tre/Mek-prosjektets… Les mer »