Denne litteraturstudien belyser prosjektbasert læring. Hensikten har vært å finne frem til kunnskap som kan bidra til å utvikle prosjektbasert læring som læringsstrategi ved Krigsskolen. Studien er gjennomført som en eksplorerende litteraturstudie.

Litteraturstudien tyder på at forskningen har to «hovedspor», nemlig et læringsteoretisk og et sosialpsykologisk. Av dette følger det at forskning som kan belyse prosjektbasert læring, har ulike teoretiske utgangspunkt, begrepsmessige avgrensninger og man benytter ulike forskningsmetoder. Vi finner at det er en overvekt av kvantitative målstudier, dvs. effektstudier av prosjektbasert læring og intervensjonsstudier. Kvalitative studier som beskriver og analyserer selve læringsprosessen slik den utfolder seg i prosjektgruppen gjennom prosjektperioden, finner vi få av. Her finnes det et kunnskapshull. Svært få studier ser på former for deltakelse og interaksjon mellom studenter i en prosjektgruppe, og hva slags læringsprodukter ulike interaksjonsformer synes å føre til. Dette til tross for at de aller fleste artikler vi har fanget opp gjennom litteratursøk synes å legge til grunn at prosjektbasert læring skjer i en gruppe.

Bestill rapport

Kunnskap og kunnskapshull i landskapet prosjektbasert læring. En eksplorerende undersøkelse av forskningslitteraturen | (rapportnr. 201509)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 120,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X