Omsorg 3.0

Omsorg 3.0 er Helseregion Sør-Gudbrandsdals delprosjekt i et nasjonalt innovasjonsprosjekt (Piloten) i regi av Fylkesmannen i Oppland, som i alt omfatter tre delpiloter. Målet med prosjektet Omsorg 3.0 har vært å utvikle og etablere ny tenkning omkring helse, med utgangspunkt i spørsmålet: Hvordan kan vi etablere og organisere regional helse og omsorg hvis vi starter… Les mer »

Kunnskap og kunnskapshull i landskapet prosjektbasert læring. En eksplorerende undersøkelse av forskningslitteraturen

Østlandsforskning har på oppdrag fra Krigsskolen gjennomført en litteraturgjennomgang av forskning som belyser prosjektbasert læring. Litteraturstudien tyder på at forskningen har to «hovedspor», nemlig et læringsteoretisk og et sosialpsykologisk spor. Av dette følger det at forskning som kan belyse prosjektbasert læring, har ulike teoretiske utgangspunkt, begrepsmessige avgrensninger og man benytter ulike forskningsmetoder. Vi finner at… Les mer »