Kunnskap og kunnskapshull i landskapet prosjektbasert læring. En eksplorerende undersøkelse av forskningslitteraturen

Østlandsforskning har på oppdrag fra Krigsskolen gjennomført en litteraturgjennomgang av forskning som belyser prosjektbasert læring. Litteraturstudien tyder på at forskningen har to «hovedspor», nemlig et læringsteoretisk og et sosialpsykologisk spor. Av dette følger det at forskning som kan belyse prosjektbasert læring, har ulike teoretiske utgangspunkt, begrepsmessige avgrensninger og man benytter ulike forskningsmetoder. Vi finner at… Les mer »

«Det er litt høytid!» En evaluering av «60 Seconds» i strategiundervisningen ved Krigsskolen. Del II

Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Krigsskolen og bringer kunnskap fra andre del av en evaluering gjort i forbindelse med utprøving av det pedagogiske tiltaket «60 Seconds» i strategiundervisningen ved skolen. Det er særlig instruktørenes planlegging og gjennomføring av smågruppeundervisning som er i fokus, samt kadettenes læringsutbytte

Form eller innhold? En evaluering av tiltaket ”60 Seconds” i strategiun-dervisningen ved Krigsskolen

Form eller innhold? En evaluering av tiltaket ”60 Seconds” Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Krigsskolen. Formålet med evalueringen er kunnskapsbygging knyttet til det pedagogiske opplegget ved skolen. Det som er gjenstand for evaluering er tiltaket ”60 Seconds”, en strategi for studentaktive læringsmåter, problemløsning, argumentasjon og dybdelæring