Kunnskap og kunnskapshull i landskapet prosjektbasert læring. En eksplorerende undersøkelse av forskningslitteraturen

Østlandsforskning har på oppdrag fra Krigsskolen gjennomført en litteraturgjennomgang av forskning som belyser prosjektbasert læring. Litteraturstudien tyder på at forskningen har to «hovedspor», nemlig et læringsteoretisk og et sosialpsykologisk spor. Av dette følger det at forskning som kan belyse prosjektbasert læring, har ulike teoretiske utgangspunkt, begrepsmessige avgrensninger og man benytter ulike forskningsmetoder. Vi finner at… Les mer »

Individet og staten. Sosialisering til yrkesrollen som offiser. Delrapport fra studiet av rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse i Forsvaret, 2011-2014

Denne rapporten inngår i forskningsprosjektet Rekruttering, sosialisering og militær kjernekompetanse og omhandler delprosjektet Sosialisering ved krigsskolene. Bakgrunnen for forskningsprosjektet er målet om økt mangfold blant Forsvarets personell. Vi har undersøkt hvordan to av krigsskolene forstår sitt utdanningsoppdrag. Rapporten belyser noen kulturelle forventninger som stilles til offiseren og kontekster som benyttes for å anskueliggjøre offiserens virkelighet…. Les mer »