Rapporten beskriver bruken av planområdet i dag og vurderer hva konsekvensene av tre scenarier utarbeidet i kommunal arbeidsgrupper kan være for samfunnsutviklingen og for villrein. Det er utarbeidet scenarier for hhv. svak, middels og sterk utvikling. Scenarieteknikken er ny i bruk i forbindelse med regionale planer etter plan- og bygningsloven, og det er scenariene som konsekvensvurderes. Det viktige er derfor å vurdere hvordan ulike faktorer vil påvirke hverandre og ulike tema heller enn å gi eksakte svar. Rapporten inneholder også en oversikt over utvikling i fritidsboligbygging, befolknings- og sysselsettingsutvikling og næringsstruktur i de aktuelle kommunene.

Bestill rapport

Konsekvensvurderinger av scenarier framkommet i prosessen med ny regional plan for Rondane-Sølnkletten, del Rondane | (rapportnr. 201007)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 180,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X